ماه

هفته

ساعات

درس

موضوع درس

مهر

اول

اول

اول

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

دوم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

سوم

اول

دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

چهارم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

آبان

اول

اول

ارزشیابی از دو درس اول

دوم

سوم

جلسه اول

دوم

اول

جلسه دوم

دوم

جلسه سوم

سوم

اول

جلسه چهارم

دوم

چهارم

جلسه اول

چهارم

اول

جلسه دوم

دوم

جلسه سوم

آذر

اول

اول

جلسه چهارم

دوم

ارزشیابی از درس سوم وچهارم

دوم

اول

پنجم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

سوم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

چهارم

اول

ششم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

دی

اول

اول

 

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

دوم

اول

مرور شش درس اول

دوم

آزمون نوبت اول

سوم

اول

 

دوم

هفتم

جلسه اول

چهارم

اول

جلسه دوم

دوم

جلسه سوم

بهمن

اول

اول

جلسه چهارم

دوم

هشتم

جلسه اول

دوم

اول

جلسه دوم

دوم

جلسه سوم

سوم

اول

جلسه چهارم

دوم

ارزشیابی از درس هفتم وهشتم

چهارم

اول

نهم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

اسفند

اول

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

دوم

اول

دهم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

سوم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

چهارم

اول

ارزشیابی از درس نهم ودهم

دوم

فروردین

اول

اول

تعطیلات نوروزسال 1390

دوم

دوم

اول

دوم

 

سوم

اول

یازدهم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

چهارم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

اردیبهشت

اول

اول

دوازدهم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

دوم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

سوم

اول

ارز شیابی از درس یازدهم ودوازدهم

دوم

مرور

مرور درس ا الی 6

چهارم

اول

مرور درس7 الی 12

دوم

ارزشیابی نوبت دومتاريخ : دوشنبه ۸ آذر۱۳۸۹ | 22:58 | نویسنده : قادر طلیعه |
  • ایران کاشی
  • ایران موزه